Regulamin płatności za pośrednictwem serwisu Tpay

 

 REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Tpay

& 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat dla Biuro Podróży Safari za pośrednictwem Serwisu Tpay.

& 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Odbiorca płatności – Biuro Podróży Safari Magdalena Lewandowska, ul. Ustrońska 4, 343-430 Skoczów, NIP 9930239800, REGON 241541539 .
Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.
Operator płatności –Tpay – System płatności Tpay należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
Serwis  internetowy – serwis Tpay pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.
Płatność – dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

& 3

Odbiorcą płatności jest Biuro Podróży Safari Magdalena Lewandowska, ul. Ustrońska 4, 343-430 Skoczów, NIP 9930239800, REGON 241541539 .

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą , zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Tpay” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę Tpay występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę za usługi agencyjne Biura Podróży Safari.

Wpłaty przekazywane za pośrednictwem Tpay będą przekazywane na rachunek bankowy: ING 23-1050-1083-1000-0092-2268-2941

& 4

Reklamacje i zwroty

Odbiorca płatności  przewiduje zwrot wpłaconych środków i reklamacji w zależności od warunków uczestnictwa imprezy turystycznej, którą opłaca płatnik.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie: pisemnej- osobiście Biurze Podróży Safari w Skoczowie przy ul. Ustrońskiej 4, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm), elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: biuro@safari-s.pl

& 5

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Biurze Podróży Safari w Skoczowie przy ul. Ustrońskiej 4 oraz na stronie internetowej
W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.